Share
SEGOTEP GPU MOUNTING (อุปกรณ์ยึดจับการ์ดจอ) KL-Aeolus Vertical GPU Bracket and PCIe4.0 ×16 Extender Kit รับประกัน 3 ปี โดย Devas IPASON
2440
SKU : 6959371305082
Instock
0.0
1,980 ฿
Description Product


นโยบายการรับประกัน


กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ บริษัท ฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้


1.เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน


2.เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า


3.เสนอลูกค้า Upgrade สินค้า ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัท ฯ จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง


4.ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ


5.ซ่อมสินค้าให้ใช้งานได้ปกติ ส่งคืนสินค้าตัวเดิม


เงื่อนไขในการรับประกัน


1.สินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์ Devas IPASON ติดที่ตัวสินค้า


2.สินค้าต้องส่งเคลมพร้อมกับ ใบเสร็จ กล่องสินค้า และอุปกรณ์เสริม


3.ทางบริษัท ฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือ รับคืนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน


4.บริษัท ฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่ผิดเงื่อนไขการรับประกันหรือเกิดสภาพผิดปกติ


5.ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าทุกชนิด


เงื่อนไขการรับสินค้าสำรองระหว่างรอการเปลี่ยนสินค้า


กรณีที่ตรวจสอบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ และอยู่ในขั้นตอนรอการเปลี่ยนสินค้า มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้


1.ขอรับสินค้าสำรองได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหรือทางบริษัทฯ (เป็นรุ่นใกล้เคียงกับสินค้าที่ส่งเคลม)


2.สินค้าสำรองไม่มีประกัน หากเกิดความเสียหายกับตัวสินค้า ลูกค้าต้องจ่ายเงินส่วนต่าง


3.นำสินค้าสำรองมาคืนในวันที่รับสินค้า พร้อมให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ


สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ


1.สินค้ามีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่ แตก, หัก, บิ่น, งอ, บุบ, ทะลุ, มีบางส่วนขาดหายไป


2.สินค้า มีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น คราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น


3.สติ๊กเกอร์รับประกันของทางบริษัท ฯ หรือของผู้ผลิตมีรอย, ฉีกขาด, ลบเลือน


4.สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า


5.สินค้ามีการถูกแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท